Μενού

ΔΡΑΣΗ 5η: Δημοσίευση έκθεσης απολογισμού των περιστατικών που διαχειρίστηκε η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου.

Η Α21 θα προχωρήσει στην ανάλυση των κλήσεων που έλαβε μέσα στους 18 μήνες υλοποίησης του έργου, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει γραπτή έκθεση στατιστικών στοιχείων για τα πιθανά περιστατικά εμπορίας ανθρώπων που διαχειρίστηκε η γραμμή 1109. Οι ειδικοί χειριστές κλήσεων της 1109 καταγράφουν, για κάθε κλήση που λαμβάνουν, το είδος της, τη μορφή trafficking του πιθανού περιστατικού και όσες άλλες πληροφορίες συγκατατίθεται να αναφέρει ο καλών στη Γραμμή. Η ομάδα έργου θα συγκεντρώσει και θα αναλύσει τις πληροφορίες από όλες τις κλήσεις που έλαβε με σκοπό να αναδείξει τις συχνότερες μορφές trafficking που απαντήθηκαν, το φύλο, την εθνικότητα και τις τοποθεσίες όπου έλαβαν χώρα τα πιθανά περιστατικά trafficking. Η έκθεση θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα κοινοποιηθεί σε συνεργαζόμενους φορείς.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.